ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Aktualności i ogłoszenia

Obowiązek posiadania rachunków za wywóz nieczystości ciekłych

cze 20, 2020 | Aktualności

Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe (szamba), powinni posiadać umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowody uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Jeden rachunek nie załatwia sprawy. Jeżeli właściciel nie będzie mógł udowodnić, że wywoził ścieki ze swojej posesji regularnie, to za sam brak rachunków może zostać ukarany. Zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar

Kto może wywozić ścieki?

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Ciechanowca. Lista firm posiadających aktualnie koncesje dostępna jest poniżej.

Świadczenie usług wywozu ścieków bez zezwolenia na mocy art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze aresztu lub grzywny. Według zasad dobrej praktyki rolniczej wymaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Nieszczelne szambo grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody oraz gleby. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem ponieważ większość bakterii chorobotwórczych, które wraz ze ściekami przedostają się do gleby i wód podziemnych. Zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach. Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom!

W Gminie Ciechanowiec jest jeszcze sporo rozproszonej zabudowy z szambami wybudowanymi wiele lat temu i w złym stanie technicznym. Dlatego zwracamy się do mieszkańców z apelem o sprawdzenie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków do oczyszczalni poprzez podmioty do tego uprawnione. Jeżeli do kogoś argumenty o szkodliwości wprowadzania ścieków do środowiska nie trafiają, to może niech przekona go nieuchronność kary za niewywożenie ścieków.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Wykaz firm posiadających zezwolenia Burmistrza Ciechanowca na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy.

LpNazwaAdresRodzaj wywożonych ścieków
1.Tomex Sp. j. J i T MiliszkiewiczZadobrze 26,
18-230 Ciechanowiec
nieczystości ciekłe
2.Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. zo.o.ul. 1 Maja 6,
18-200 Wysokie Mazowieckie
nieczystości ciekłe

Usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków świadczy Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu: cennik usług

PSZOK

Usługi i cennik

Pliki do pobrania