ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego POBIERZ

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu www.fare.ciechanowiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeniem wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

  1. postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
  2. przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-02

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony internetowej Artur Bojar adres mailowy: fare@ciechanowiec.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 277 10 42

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Nasze przedsiębiorstwo zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, przedsiębiorstwo zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Deklaracja dostępności architektonicznej

Dostępność architektoniczna – ul. Podlaska 1

•       dostosowanie wejść do budynków: wejście do budynku administracyjno-biurowego nie jest zabezpieczone bramką

•       dostosowanie schodów: dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze

•       dostosowanie wind: brak windy

•       dostępność pochylni: za budynkiem od strony parkingu

•       dostępność platform: brak

•       dostępność informacji głosowych: nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące

•       dostępność tłumacza języka migowego: osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych

•       dostosowanie parkingów: brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

•       prawo wstępu z psem asystującym: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

•       toalety: nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dostępność architektoniczna – ul. Wspólna 69

•       dostosowanie wejść do budynków: wejście do budynku administracyjno-biurowego nie jest zabezpieczone bramką

•       dostosowanie schodów: w budynku urzędu dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze

•       dostosowanie wind: brak windy

•       dostępność pochylni: brak

•       dostępność platform: brak

•       dostępność informacji głosowych: nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące

•       dostępność tłumacza języka migowego: osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych

•       dostosowanie parkingów: wydzielone 2 miejsca dla niepełnosprawnych na parkingu przed budynkiem oczyszczalni ścieków ul. Wspólna 69

•       prawo wstępu z psem asystującym: do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

•       toalety: nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych