ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o. w Ciechanowcu jest: Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o., ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec, reprezentowane przez Prezesa FARE.

2. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o. oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych FARE– Julia Gieros, za pomocą adresu e-mail: iod.fare@gmail.com lub tel. 86 277 10 42.

3. Administrator danych osobowych – Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe (art. 6, art. 9 ust. 1 i 2 lit. a), b) i g) RODO) na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody oraz wówczas, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o. w Ciechanowcu;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o.;
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedsiębiorstwem Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezes FARE.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
a) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
b)rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do uzyskania kopii, prawo do sprostowania (poprawiania w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), prawo do żądania usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedsiębiorstwie Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Administrator danych osobowych nie stosuje wobec Pani/Pana danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie przekazuje danych do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.

Do statutowych zadań przedsiębiorstwa należy:

  • utrzymanie stacji uzdatniania wody w Ciechanowcu, hydroforni w Radziszewie Sieńczuch wraz z siecią wodociągową oraz ujmowanie, uzdatnianie i dystrybuowanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • utrzymanie oczyszczalni ścieków w raz z siecią kanalizacji sanitarnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków bytowo – komunalnych,
  • odbiór nieczystości płynnych z przydomowych zbiorników nie odpływowych
  • utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i zadrzewień na terenie Miasta Ciechanowiec,
  • utrzymanie i remonty dróg, ulic, chodników i placów, w tym zimowego i letniego utrzymania dróg Gminnych ,
  • wykonywanie innych usług w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Ciechanowiec.

PSZOK

Usługi i cennik

Pliki do pobrania