ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Usługi i cennik

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych Sp. z o.o. oprócz zadań statutowych, swoim Klientom świadczy odpłatnie następujące usługi:

 1. Wypompowanie i unieszkodliwienie nieczystości płynnych z terenu miasta i Gminy Ciechanowiec 23,00zł netto/m3
 2. Wypompowanie i unieszkodliwienie nieczystości płynnych z poza terenu Gminy Ciechanowiec 40,00zł netto/m3
 3. Wywóz osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków – 100 zł netto/m3
 4. Koszt dojazdu związany z odbiorem nieczystości płynnych i ciśnieniowym czyszczeniem rur kanalizacyjnych na terenie Gminy Ciechanowiec 4,00 zł netto/km
 5. Koszt dojazdu związany z odbiorem nieczystości płynnych i ciśnieniowym czyszczeniem rur kanalizacyjnych na terenie pozostałych Gmin 4,30 zł netto/km
 6. Wynajem koparko – ładowarki (zł/godz.) 135,00zł netto/godzinę
 7. Wynajem równiarki drogowej (zł/godz.) 120,00zł netto/godzinę
 8. Wynajem koparki kołowej 14t (zł/godz.) 152,00 zł netto/godzinę
 9. Wynajem zamiatarki wraz z ciągnikiem i operatorem (zł/godz.) 100,00zł netto/godzinę
 10. Wynajem ciągnika z przyczepą (zł/mth) 110,00zł netto/godzinę
 11. Wynajem ciągnika z kosiarką bijakową 110,00zł netto/godzinę
 12. Przyjęcie 1 m3 nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków 14,00 zł netto/m3 (dostawca nieczystości ciekłych- należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
 13. Wykonywanie przyłączy i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych – wycena indywidualna
 14. Usługa naprawy dróg – wycena indywidualna
 15. Układanie ciągów komunikacyjnych oraz pieszych z kostki brukowej – wycena indywidualna
 16. Udrażnianie sieci i instalacji sanitarnych, metodami ciśnieniowymi (rury kanalizacyjne do przekroju 200mm):
  • 215,00 zł/nettoza pierwszą rozpoczętą godzinę pracy w dni robocze.
  • 100,00 zł/nettoza każde kolejne rozpoczęte 30min pracy w dni robocze
  • 320,00 zł/nettoza pierwszą rozpoczętą godzinę pracy w porze nocnej, soboty, niedziele i święta.
  • 150,00 zł/nettoza każde kolejne rozpoczęte 30min pracy w porze nocnej, soboty, niedziele i święta.

Nr konta bankowego PRK FARE sp. z o.o: 07 8749 0006 0000 1051 2000 0010

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny, chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

PSZOK

Pliki do pobrania