ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Pliki do pobrania

Podpisane dokumenty można składać drogą elektroniczną na adres e-mail spółki, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie spółki.

fare@ciechanowiec.pl

PRK FARE Sp. z o.o.
Ul. Podlaska 1
18-230 Ciechanowiec

Procedura przepisania umowy na nowego właściciela

Zlecenie na wykonanie usługi

Zgoda na kontakt telefoniczny i/lub za pośrednictwem e-mail

Zgłoszenie podlicznika na potrzeby rozliczenia wody bezpowrotnie użytej (tzw. licznik ogrodowy)

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Upoważnienie do załatwiana spraw w PRK FARE Sp. z o.o.

Protokół zdawczo-odbiorczy

PSZOK

Usługi i cennik