ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Aktualności i ogłoszenia

Informacja dotycząca odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

lut 13, 2024 | Aktualności

Gminna Spółka Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE  przypomina, o istniejącym zakazie odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych,a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art.28, ust. 4a w/w ustawy. Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do usunięcia istniejących nieprawidłowości. W razie niezastosowania się do wymogów prawnych, będą nakładane kary finansowe i dokonywane odcięcia kanalizacji sanitarnej dla posesji do momentu odłączenia kanalizacji deszczowej.

Właściciele nieruchomości powinni bać się nie tylko kar wynikających z wykrycia nielegalnego odprowadzania deszczówki, ale także powinni pamiętać, że przy większych opadach ( ulewach ) może dojść do zalania nieruchomości nieczystościami. Przypominamy że istnieją różne sposoby zagospodarowywania lub przechowywania deszczówki. Do przechowywania wody może posłużyć oczko wodne, beczka lub inna instalacja. Zgromadzona woda opadowa może być wykorzystana np. do podlewania ogródka czy trawnika.

Kontrole będą prowadzone w trybie ciągłym od dnia 13 lutego 2024 roku. Właściciel nieruchomości będzie zobligowany do wykazania prawidłowości w zagospodarowaniu wód opadowych na swoim terenie.

PSZOK

Usługi i cennik

Pliki do pobrania