ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec  |  Telefon: 86 277 10 42

Aktualności i ogłoszenia

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej

cze 20, 2020 | Aktualności

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Nieruchomość, w zasięgu której przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, powinna być podłączona do tej sieci.

Z obowiązku tego nie zwalnia właściciela wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo), ponieważ gromadzenie ścieków bytowo – gospodarczych (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy) w celu wywozu ich do oczyszczalni ścieków ustawodawca traktuje jako przejściowe i dopuszczalne tylko tam, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Taki sposób pozbywania się z nieruchomości nieczystości ciekłych może odbywać się do czasu budowy w pobliżu sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia do kanalizacji nie dotyczy nieruchomości, które wyposażone są w prawidłowo działającą przydomową oczyszczalnię ścieków.
Niewykonanie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej może skutkować wydaniem na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do kanalizacji, a wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.)

Odprowadzanie ścieków na terenach nie objętych systemem kanalizacji zbiorczej
Na terenach, gdzie nie przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, nieruchomości powinny być wyposażone w zbiorniki bezodpływowe na gromadzenie ścieków lub przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych.

Właściciele nieruchomości pozbywający się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązani są do zawarcia umowy z uprawnionym przedsiębiorcą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. W razie kontroli nieruchomości należy udokumentować korzystanie z tych usług przedsiębiorcy przez okazanie takiej umowy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Kary
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości uchylający się m.in. od obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej w pobliżu kanalizacji lub innego, niezgodnego z przepisami sposobu odprowadzania ścieków
z nieruchomości, podlegają karze grzywny. Postępowanie w tych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Kontrole

Informujemy, że w najbliższym czasie na terenie gminy będą przeprowadzane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu kontrole pod kątem sposobu odprowadzania ścieków z nieruchomości. Celem kontroli będzie m.in. zobowiązanie właścicieli nieruchomości do podłączenia swojej nieruchomości do biegnącej w pobliżu kanalizacji sanitarnej.

fot.fotolia.com

PSZOK

Usługi i cennik

Pliki do pobrania